ASSESSORIA I GESTIÓ COMPTABLE

La Comptabilitat, portada correctament i al dia, és la pedra angular per exercir el control absolut de l'empresa, d'ella se'n deriven les preses de decisions i les obligacions fiscals.

 

IVA
Balanços de situació
Comptes de pèrdues i guanys
Diari
Major
Comptes anuals
Memòries