ASSESSORIA JURÍDICA

DRET ADMINISTRATIU :

 

Urbanisme (planificació, gestió-execució i disciplina)

Administració pública (Autonòmica, Provincial, Comarcal i Local)

Tributs Locals

Procediment administratiu en general i expedients de llicències, sancionador, concursos, etc.

Expropiacions
Responsabilitat de les Administracions Públiques
Subvencions
Jurisdicció contenciosa-administrativa

DRET CIVIL :

Contractes

Compravendes

Arrendaments

Successions hereditàries

Propietat horitzontal
Reclamacions